Naše projekty

Únor 2017

  • Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem i zaměstnancům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Více zde

Co patří a co nepatří do sběrného boxu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Září - říjen 2015, 2016:

  • "Školka na nohou"

Cílem projektu je včasné odhalení problémů se stavbou nohy a případné nasměrování rodičů na odborníky, dále upozornit na nevhodně zvolenou velikost nebo tvar obuvi. Projekt ve spolupráci s fyzioterapeutkou, která vyrobí dětem otisky chodidel, změří je a porovná s velikostí a tvarem bot. Výstupem je slovní hodnocení pro rodiče, otisk chodidla a případné doporučení ohledně nohou či obuvi.

Fyzioterapeut Mgr. Štěpánka Hovorková - nabízí individuální léčbu a poradenství v oboru rehabilitace.

Více na: http://nanohou.cz/

 

  • Spolupráce s rehabilitačním centrem Rekoma

Cílem projektu je předcházet vývojovým vadám páteře. Asistentka spirální dynamiky a zároveň hlavní metodička z rehabilitačního centra Rekoma sleduje děti při provádění cviků při cvičení, zhodnotí držení těla u dětí, upozorní na případné vývojové vady, doporučí vhodné cvičení, popř. doporučí návštěvu odborného lékaře.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Únor 2016:

  • "Solme s rozumem"

Naše mateřská škola se připojila k výzvě Hlavního hygienika ČR zaměřenou na rozvoj aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti konzumace soli v rámci kampaně " Solme s rozumem". Vaříme z čerstvých surovin, nahrazujeme sůl bylinkami, vyvarujeme se pečiva s posypem soli.

Máme-li dosáhnout optimálních výsledků v této oblasti, je nezbytné jednotné působení v rodině - a to je na Vás, rodičích, abyste dětem šli příkladem. Pomůcka pro rodiče.

Více na:  http://mene-solit.cz/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Duben 2016:

"Koukají na nás správně?"

Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, která může včas pomoci odhalit závažné oční vady.

Spolupráce se společností Prima Vizus, o.p.s., což je registrované nestátní zdravotnické zařízení. Zdravotničtí pracovníci provádějí u dětí vyšetření zraku přístrojem, naměřené výsledky vyhodnocuje specializovaný ortoptista a odborným garantem projektu je oční lékař. Každé dítě obdrží potvrzení o vyšetření, děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře.

Více na: www.primavizus.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Květen až prosinec 2016:

"Krok za krokem za zdravým životem"

Naše mateřská škola se zapojila do interaktivního programu Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem zaměřeného na prevenci obezity, podporu pohybové aktivity, správné výživy a zdravého životního stylu.

Projekt je určen pro žáky mateřských škol. Byl vytvořen zdravotníky - odborníky primární prevence. Probíhá v období od května do prosince 2016.

AKTIVITY PROJEKTU ORGANIZOVANÉ ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM:

1. Ve spolupráci s CEPOZ o.s. analýza stravovacích zvyklostí mateřské  školy, vypracování zprávy o výživě a pitném režimu pro školku, hodnocení spotřebního koše - doporučení ke zlepšení – květen 2016

2. Seznámení s projektem – seminář pro pedagogy MŠ (správná výživa
a pohybová aktivita v předškolním věku, nácvik cvičení s overbally
s fyzioterapeutem) – září 2016

3. Edukace žáků MŠ v oblasti prevence úrazů – konec září 2016

4. Ve spolupráci s CEPOZ o.s. 2 divadelní představení pro děti s tématy:

Zdravá výživa (říjen 2016)

Pitný režim (listopad 2016)

5. Přednáška pro rodiče – téma: výživa dětí (prosinec 2016)

6. Ve spolupráci s CEPOZ o.s. zhodnocení změn ve stravovacích zvyklostech mateřské školy, hodnocení spotřebního koše – prosinec 2016

 

PRÁCE PEDAGOGŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Průběžné cvičení s overbally v MŠ (pedagogové + žáci) – září – prosinec 2016

Průběžná práce s pracovním sešitem „Krok za krokem za zdravým životem“ (témata: zdravý životní styl - zdravé stravování, prevence úrazů, pohybová aktivita).

V RÁMCI PROJEKTU OBDRŽÍME ZDARMA OVERBALLY A PRACOVNÍ SEŠITY.

Program byl finančně podpořen v rámci Dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2016.

www.zuusti.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------