ŠVP

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) má název

SVĚT KOLEM NÁS

Obsahuje čtyři výchozí integrované bloky (IB), odvíjející se od střídání ročních období a každoročně se opakujících dějů. Náš program umožňuje dítěti poznávat svět kolem nás, orientovat se v širší sociální skupině, poznávat samo sebe i druhé lidi, navazovat kamarádské vztahy, spolupracovat s ostatními  dětmi, poznávat zákonitosti přírody - živé i neživé a chránit ji.

 1.  IB: Podzim si koupil malovánky, pastelky a barvičky

 2.  IB: Nic lepšího nad mráz není, zima je mé potěšení

 3.  IB: Slunce svítí, jaro je tu, kytička se hlásí k světu

 4.  IB: Léto, milé léto, cos nám přineslo?

Celý dokument je  k dispozici na nástěnce u hlavního vchodu.

Doplňkové činnosti a aktivity

Naše škola se snaží využívat potenciál svých pedagogů a zařazuje do své vzdělávací nabídky i aktivity, které rozvíjejí zájmy a schopnosti dětí a přitom nenarušují běžný režim.

Mezi tyto aktivity patří:

Hra na zobcovou flétnu – Pískání pro zdraví – paní učitelky Iva Rodinová a Iveta Adamcová

Hra pod vedením učitelek v průběhu dne dle možností a zájmu dětí. Hra na flétnu umožňuje provádět speciální dechová cvičení a předcházet tak respiračním nemocem, zejména v zimním období. Velký význam má hra na flétnu i pro děti s problémy v oblasti jemné motoriky. Pomáhá v nápravě koordinace činnosti obou rukou, spolu se zrakovou kontrolou. Děti jsou motivovány tím, že se naučí zapískat několik tónů, krátkou melodii, zlepšuje se tak i jejich sebevědomí a psychika. Zároveň se děti naučí zahrát základní tóny a na závěr školního roku dovedou zahrát jednoduchou písničku. Flétny máme k dispozici na 3. třídě.

Malování pro radost – paní učitelka Vladimíra Šlapáková

Využívání různých výtvarných technik, podílení se na výzdobě školy, nástěnek, účast na výtvarných soutěžích (výtvarně nadané děti).

Angličtina hrou – paní učitelka Miroslava Musilová

Seznamování se základy anglického jazyka hravou formou, přiměřenou věku. Podmínkou je správná výslovnost dítěte.

 

V průběhu školního roku organizujeme i celou řadu dalších doplňujících aktivit pro děti, které naplňují záměry předškolního vzdělávání. Tyto aktivity rozšiřujeme dle nabídky a zájmu dětí i rodičů. Těmto aktivitám přizpůsobujeme režim dne ve škole.

Mezi ně patří např.:

kulturní akce – návštěva divadla, sférické kino, lidová knihovna

exkurze – k hasičům, záchranářům, na dětské oddělení nemocnice, farma, psí útulek, zahradnictví apod.

Účastníme se různých soutěží – výtvarných (Naše město), sportovních (olympiáda), hasičských, ve cvrnkání kuliček apod.

Vedeme děti k soucítění s potřebnými a účastníme se různých charitativních akcí – Větrníkový den (pro děti s cystickou fibrózou), fond Sidus (podpora vážně nemocných dětí) a především se snažíme pomáhat našim nejbližším.

Organizujeme i další společné akce a výlety dle nabídky cestovní kanceláře Trysk.

Rodiče i zaměstnanci školy přicházejí s dalšími nápady, které obohatí naši výchovně vzdělávací činnost, a my se je snažíme uvádět do praxe.

 

Cíle, metody a formy předškolního vzdělávání

Za nejobecnější cíl předškolního vzdělávání pokládáme dovést dítě k tomu, aby na základě optimálního rozvoje svých individuálních předpokladů získalo základy klíčových, tzn. pro život důležitých kompetencí (např. základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti).

Dílčí cíle:

 • pomoc dětem v jejich rozvoji a učení
 • pomoc při osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • pomoc dětem stát se samostatnými osobnostmi, schopnými se projevit a působit na své okolí.

Samotný obsah předškolního vzdělávání je strukturován do pěti oblastí:

 • Dítě a jeho tělo – oblast biologická
 • Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
 • Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
 • Dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní
 • Dítě a svět – oblast environmentální

Všechny oblasti jsou vzájemně propojeny, ovlivňují se, navazují na sebe, někde se i překrývají a doplňují se. Konkrétní činnosti a podmínky jsou zakotveny ve školních a třídních vzdělávacích programech.

Metody a formy předškolního vzdělávání:

Nejobecnější metodou, čili cestou k naplňování cílů je veškerá komunikace a interakce mezi dětmi a zaměstnanci školy. K naplňování dílčích cílů a konkrétních záměrů lze zvolit metody založené např. na prožitku, na hře, na vzoru, na komunikaci, na tvoření, na pohybu, experimentu apod.

Organizační formy dne co nejvíce přizpůsobujeme dětem, aby v mateřské škole cítily jistotu a bezpečí. Formy vzdělávání mají nejen svůj přínos, ale i svá rizika, se kterými je nutno počítat dopředu a vyvarovat se jich.

Mezi základní formy předškolního vzdělávání patří:

 • volná hra
 • řízená činnost
 • stravování
 • odpočinek a hygiena
 • pobyt venku
 • rituály
 • cvičení
 • a jiné nepravidelné činnosti