Povinně zveřejňované informace

1. Název

Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Statutární město Ústí nad Labem, 400 01 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, IČO 00081531, okres Ústí nad Labem zřídilo s účinností od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizaci Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, IČ 70226016 a vydalo o tom zřizovací listinu dne 20. 6. 2000. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Zřizovací listina k nahlédnutí v ředitelně školy.

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 3, počet dětí: 84, počet zaměstnanců: 12

4. Kontaktní spojení

 4.1 Kontaktní poštovní  adresa: Mateřská škola Neštěmice, Mlýnská 385, 403 31 Ústí nad Labem

 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mateřská škola Neštěmice, Mlýnská 385, Ústí nad Labem

 4.3 Úřední hodiny: pondělí 10:00 - 11:30 nebo dle dohody

 4.4 Telefonní čísla: 472 731 818, 725 495 420

 4.5 Číslo faxu: není

 4.6 Adresa internetové stránky: msnestemice.webnode.cz

 4.7 Adresa e-podatelny: ms_nestemice@volny.cz

 4.8 Další elektronické adresy: nejsou

5. Případné platby lze poukázat: ČSOB č. účtu 168483106/0300

6. IČ: 70226016

7. DIČ: CZ 70226016

8. Dokumenty

 8.1 Seznam hlavních dokumentů:

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 Školní vzdělávací program "Louka plná kytiček"

 Školní řád

  8.2 Rozpočet školy:

   Příspěvek na provoz školy poskytuje zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

   2015

   2016

   2017

  Schválený rozpočet p. o. na rok 2018

   8.3 Schválený střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 - 2020:

     zde

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně či písemně na adrese: Mateřská škola Neštěmice, Mlýnská 385, 403 31 Ústí nad Labem nebo elektronicky na adrese ms_nestemice@volny.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podávat písemně nebo elektronicky na výše uvedené adresy (viz bod 9)

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese: Mlýnská 385, 403 31 Ústí nad Labem

12. Formuláře

Formulář Žádost o poskytnutí informace zde

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů nejsou vydány

14. Předpisy

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 14.2 Vydané právní předpisy - neexistují

15. Úhrady za poskytování informací

 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - viz Příloha č. 3 Směrnice o svobodném přístupu k informacím zde

 15. 2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací - nemáme

16. Licenční smlouvy - neexistují

17. Výroční zpráva - 2015

2016

2017